دفترچه‌ انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش مهرماه سال ۹۸

اصلاحيه شماره ۲ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي صرفا براساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۸

اصلاحیه شماره ۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های صرفا براساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۸

اصلاحیه دفترچه‌ انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش مهرماه سال ۹۸