دفترچه‌ انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش مهرماه سال ۹۸

دفترچه رشته محل‌های صرفا براساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد

دفترچه رشته‌محل‌های باآزمون سراسری سال ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد (رشته‌های غیر‌پزشکی و علوم پزشکی)

اصلاحيه شماره ۲ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي صرفا براساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۸

اصلاحيه دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ (رشته های با آزمون)

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (بخش پیوست ها)

دفترچه راهنمای انتخاب رشته باآزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (گروه آزمایشی علوم هنر و زبان)

دفترچه راهنمای انتخاب رشته باآزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (گروه آزمایشی علوم ریاضی)

دفترچه راهنمای انتخاب رشته باآزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (گروه آزمایشی علوم تجربی)