توجه: نرم‌افزارهای فهرست‌شده در این صفحه لایسنس 1401 هستند؛ به‌روزشدنِ این فهرست و عزضه‌ی لایسنس 1402 نرم‌افزار انتخاب رشته  و رغبت‌نما و طرح خرید به‌هنگام بسته‌های نرم‌افزاری لایسنس 1402
در بازه‌ی زمانی 14 تیر تا 18 تیر 1402
انجام می‌پذیرد.

نرم افزارهای انتحاب رشته ، مشاوریار و رغبت سنج فرهیختگان شریف. فرهیختگان شریف برنامه انتخاب رشته، برنامه رغبت سنج و برنامه مشاوریار مستقل را هم به  صورت تکی و هم  قالب بسته های بهینه سازی شده عرضه کرده است. در نظر داشته باشید که مشاوریار هم به عنوان برنامه ای مستقل و هم به عنوان بخشی از برنامه انتخاب رشته ارایه می شود.