نرم افزارهای انتحاب رشته ، مشاوریار و رغبت سنج فرهیختگان شریف. فرهیختگان شریف برنامه انتخاب رشته، برنامه رغبت سنج و برنامه مشاوریار مستقل را هم به  صورت تکی و هم  قالب بسته های بهینه سازی شده عرضه کرده است. در نظر داشته باشید که مشاوریار هم به عنوان برنامه ای مستقل و هم به عنوان بخشی از برنامه انتخاب رشته ارایه می شود. نرم‌افزارها بر سیستم‌های عامل  ویندوز 10 و ویندوز 11 نصب‌پذیر هستند.