اطلاعیه - ۳

پس از خرید نرم‌افزار انتخاب رشته فرهیختگان شریف و 48 ساعت پس از انتشار دفترچه راهنما نسبت به به روزرسانی اقدام کنید.