آزمون تخصصی برخط انتخاب رشته- شماره پنج

پرسش های این آزمون با هدف ارزیابی و آگاهی افزایی توامان طراحی گشته اند. تلاش شده است حوزه های گوناگون و موثر در مشاوره کیفی گنجانده شود

شما باید متن درج کنید.
شما باید عدد درج کنید.

آزمون برخط تخصصی انتخاب رشته – شماره چهار

پرسش های این آزمون با هدف ارزیابی و آگاهی افزایی توامان طراحی گشته اند. تلاش شده است حوزه های گوناگون و موثر در مشاوره کیفی گنجانده شود

شما باید متن درج کنید.
شما باید عدد درج کنید.

آزمون مشاوران انتخاب رشته – شماره دو

آزمون مشاوران انتخاب رشته - شماره دو

پرسش های این آزمون با هدف ارزیابی و آگاهی افزایی توامان طراحی گشته اند. تلاش شده است حوزه های گوناگون و موثر در مشاوره کیفی گنجانده شود

آزمون مشاوران انتخاب رشته – شماره سه

آزمون مشاوران انتخاب رشته - شماره سه

پرسش های این آزمون با هدف ارزیابی و آگاهی افزایی توامان طراحی گشته اند. تلاش شده است حوزه های گوناگون و موثر در مشاوره کیفی گنجانده شود

آزمون مشاوران انتخاب رشته – شماره یک

آزمون مشاوران انتخاب رشته - شماره یک

پرسش های این آزمون با هدف ارزیابی و آگاهی افزایی توامان طراحی گشته اند. تلاش شده است حوزه های گوناگون و موثر در مشاوره کیفی گنجانده شود