انتـخاب رشـته هوشـمندانه و عالـمانه فرآیندی است هـمزمان دشوار و جذاب. هم جوان پـویا را نشـاط ذهنی می‌بـخشد، هم عزم و تـوانـایی او را می‌آزماید. نه می‌بـایسـت مرعوب دشـواری آن شد و نه بـاید جـاذبـه‌های آن را به هیـجان صـرف و وسواس‌های بی‌حاصل فروکاست. انتخاب رشته هم تمرین تصمیم‌گیری خردمندانه است و هم شاید از پرپیامد‌ترین تصمیماتی باشد که کیفیت آینده جوان را رقم می‌زند. تلاش فرهیختگان شریف و نرم افزار انتخاب رشته ،مشاوره و رغبت سنج آن، همواره، حفظ پویایی این فرآیند بوده است؛ با همه دشواری‌هایش با همه جاذبه‌هایش.