رضایت‌نامه های کاربران از نرم افزار انتخاب رشته فرهیختگان شریف

رضایت مشتری و تجربۀ خوب مشتری از خدمت یا محصول دریافتی از مهم ترین شاخص هایی هستند که می توانند در ارزیابی مخاطب های بالقوه از کیفیت محصولات یا خدمات یک مجموعه نقش آفرین باشند. خط مشی فرهیتخگان شریف نیز همواره تامین تجربه ای خوشانید در کاربران بوده است. در این صفحه نظرات رضایت آمیز کاربران جدید یا دیرینه ی نرم افزار انتخاب رشته بارگذاری کرده ایم. شما می توانید برای آشنایی با محیط برنامه به صفحه تصاویر بخش انتخاب رشته نرم افزار فرهیختگان شریف مراجعه کنید؛ در عین حال، می توانید تصاویر بخش مشاوریار  و نیز تصاویر بخش تنظیمات نرم افزار انتخاب رشته نیز در صفخات جداگانه بازدید فرمایید.

رضایت‌نامه‌ها

بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی
مقبول طبع مردم صاحب‌نظر شود
کاربران نرم‌افزار انتخاب رشته از تجربۀ کاربری نرم‌افزار سخن می‌گویند