رتبۀ دانشگاه‌های کشور در رشتۀ مهندسی مکانیک در رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی (GRAS) شانگهای ۲۰۲۲

رتبه بندی جهانی موضوعات دانشگاهیِ شانگهای در سال 2022 در ۵۴ رشته در قالب ۵ حوزۀ موضوعی کلی یعنی حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم طبیعی (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) صورت گرفته است.
از ایران 34 دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشته اند.

در رتبه بندی یادشده، در رشتۀ مهندسی مکانیک 16 دانشگاه کشور حضور داشته اند. این 16 دانشگاه به ترتیب رتبۀ جهانی شان از قرار زیر هستند:

1- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل– 100-76

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران (150-101)

3-دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی و دانشگاه تبریز (200-151)

4-دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه کاشان (300-201)

5- دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه گیلان و دانشگاه ارومیه (400-301)

رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی عمران بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی عمران بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه تهران

2- دانشگاه علم و صنعت ایران
3- دانشگاه تبریز
4- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5- دانشگاه صنعتی شریف
6- دانشگاه تربیت مدرس
7-دانشگاه صنعتی اصفهان
8- دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه گیلان
9- دانشگاه شهید بهشتی
رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی شیمی بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی شیمی بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه تهران

 

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

3- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

4- دانشگاه صنعتی شریف

 

5- دانشگاه تربیت مدرس

 

6- دانشگاه تبریز

 

7- دانشگاه صنعتی نوشروانی بابل، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه شیراز

 

8- دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی مکانیک بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی برق و الکترونیک بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
4- دانشگاه علم و صنعت ایران
5- دانشگاه صنعتی شریف
6- دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تبریز
7- دانشگاه صنعتی اصفهان
8- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
9- دانشگاه تربیت مدرس
10- دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه کاشان
11- دانشگاه بین المللی امام خمینی و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه و دانشگاه شیراز و دانشگاه گیلان
12- دانشگاه سمنان و دانشگاه شهرکرد
13- دانشگاه ارومیه
14- دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه اصفهان
رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی برق و الکترونیک بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی برق و الکترونیک بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)

1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه صنعتی شریف
3- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
4- دانشگاه تبریز
5- دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه شهید بهشتی
6- دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
7- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه تربیت مدرس
رتبه دانشگاه های کشور

رتبه دانشگاه های کشور در حوزه علوم پزشکی و بهداشت بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

رتبه دانشگاه های کشور در حوزه علوم پزشکی و بهداشت بر اساس آخرین رتبه بندی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3- دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تربیت مدرس
رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ مهندسی و فناوری براساس آخرین رتبه‌بندی (ISC)

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ مهندسی و فناوری براساس آخرین رتبه‌بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه تهران

2- دانشگاه صنعتی شریف

3- دانشگاه تبریز

4- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

5- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6- دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کاشان

7-دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان

8- دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی تهران

9- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، داتشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شیراز

10- دانشگاه سمنان

رتبه بندی Qs از دانشگاههای جهان

چند نکته درباره رتبه بندی جهانی QS- 2023

در رتبه بندی جهاتی کیو اس از دانشگاه ها شش شاخص به کار بسته می شود:

1-بررسی شهرت علمی دانشگاه در میان دانشگاهیان جهان- وزن شاخص:  40 درصد

2- بررسی شهرت دانشگاه در میان کارفرمایان – وزن شاخص: 10 درصد

3-نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو- وزنشاخص: 20درصد

4- میزان استناد (در آثار علمی پژوهشی) به اعضای هیئت علمی – وزن شاخص:  20 درصد

5- نسبت دانشجویان بین المللی به کل دانشجویان- وزن شاخص: 5 درصد

6- نسبت استادان بین مللی یه کل استادان دانشگاه- وزن شاخص: 5 درصد
————

11 دانشگاه برتر جهان بر اساس رتبه بندی 2023 کیواس از قرار زیر هستند:

موسسه تکنولوژی ماساچوست(MIT) ، دانشگاه کمبریج (انگلیس) دانشگاه استنفورد (آمریکا)، دانشگاه آکسفورد (انگلیس)، دانشگاه هاروارد(آمریکا)، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا (کلتک) (آمریکا) ، امپریال کالج لندن (انگلیس)، دانشگاه یو سی ال (انگلیس)، موسسه فناوری زوریخ (سوئیس)، دانشگاه شیکاگو (آمریکا)بهترتیب 10 دانشگاه برتر دنیا و دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) در رتبه جهانی11 قرار دارد.
—————————-

از میان شش دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی سه دانشگاه دانشگاه صنعتی هستند


در رتبه بندی کیو اِس در سال 2023 چهار دانشگاه کشور (شریف،امیرکبیر،تهران و علم و صنعت) نسبت به سال گذشته از لحاظ رتبه ارتقا پیدا کرده اند.

رتبه بندی Qs از دانشگاههای جهان

دانشگاههای برتر کشور بر اساس رتبه بندی جهانی کیو اس (QS) 2023

پایگاه رتبه بندی کیو اس در تاریخ 19 خرداد 1401 آخرین رتبه بندی جهانی خود را منتشر کرد.

در رتبه بندی -جدید کیو اِس  1422 دانشگاه از جهان حضور دارند.

6 دانشگاه برتر ایران که در این رتبه بندی حایز رتبه شده اند از قرار زیر هستند:

1- دانشگاه صنعتی شریف- رتبه جهانی: 380

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- رتبه جهانی 443

3- دانشگاه تهران- رتبه جهانی: 510-501

4- دانشگاه علم و صنعت ایران- رتبه جهانی: 540-531

5- دانشگاه شیراز- رتبه جهانی: 800-751

6- دانشگاه شهید بهشتی- رتبه جهانی: 1200-1001