چگونگی برگزیدن رشتۀ دانشگاهی مطلوب

با پرسیدن پرسش‌های زیر از خویش سرنخ‌های مهمی عایدتان خواهد شد:

ارزیابی علایق‌تان

چه چیزهایی برای شما وجدآفرین و شوق‌آاور است؟ چه مشاغل یا حرفه هایی به مذاق شما خوش می‌آید؟ از خواندن چه نوع مجلات و کتاب هایی لذت می برید؟کجا کار کرده اید یا داوطلب کار کردن شده اید؟ کدام جنبه از چنین تجربه‌هایی برایتان جذاب بوده است؟ سرگرمی‌های شما چیست؟

ارزیابی توانایی‌های‌تان

قوّت های شما کدام اند؟ ضعف های شما کدام اند؟چه نوع مهارت هایی دارید؟ارزیابی این توانایی ها از رهگذر بررسی در.س گذرانده شده در دبیرستان امکان پذیر است. در کدام یک از دروس موفق بوده اید؟آیا می توان از تجربه های کلاسی موفق شما الگویی معنادار استنباط کرد؟ در کدام یک از فعالیت های فوق برنامه مشارکت داشته اید؟ از مشاغل تابستانی یا پاره وقت احتمالی‌تان چه آموخته اید؟

ارزیابی ارزش های شما در کار

ارزش‌های کاری شما چیست؟ مصادیق ارزش از جملع موارد زیر را شامل می‌شود: خدمت به جامعه،میل به کار در شرایط دشوار، همبستگی گروهی،ثبات کاری، امنیت شغلی،جایگاه و منزلت اجتماعی،کار فردی یا آمادگی بیشتر برای کار گروهی، توانایی تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و البته موارد فراوان دیگر. برای نمونه، شغل پرستاری برای فردی که یاری‌رساندن به دیگران از ارزش‌های کاری‌اش باشد گزینۀ مطلوب و بجایی است.‌

بازبینی واقع بینانۀ امکانات

گزینه های‌تان را صادقانه و واقع بینانه ارزیابی کنید. شاید دوست داشته باشید که در آینده پزشک باشید، اما، مهارت چندانی در علوم طبیعی نداشته باشید.شاید حرفه‌ی مطلوب‌تان درجه‌ی بالای دانشگاهی را اقتضا کند اما چشم انداز شما از زندگی آتی و تعهدات احتمالی آن تحصیل در مقاطع بالاتر را دشوار کند. البته اغلب می توان بر برخی از موانع غلبه کرد یا راه حل‌هایی یافت که هیچ یک فدای دیگری نشوند. با این حال،بسیار پراهمیت است که این موانع را بازشناسی کنید، به آنها فکر کنید و در بارۀ امکان غلبه بر آنها واقع‌بین باشید.

5-پاسخ های‌تا‌ن به پرسش های چهارگانه فوق را کنار هم قرار دهید.

روش درست انتخاب رشته

چگونه انتخاب رشته کنیم؟

روش انتخاب رشته بهینه در کنکور سراسری