چگونگی برگزیدن رشتۀ دانشگاهی مطلوب

با پرسیدن پرسش‌های زیر از خویش سرنخ‌های مهمی عایدتان خواهد شد: ارزیابی علایق‌تان چه چیزهایی برای شما وجدآفرین و شوق‌آاور است؟ چه مشاغل یا حرفه هایی به مذاق شما خوش می‌آید؟ از خواندن چه نوع مجلات و کتاب هایی لذت می برید؟کجا کار کرده اید یا داوطلب کار کردن شده اید؟ کدام جنبه از چنین […]