ده دانشگاه برتر کشور در شاخص پژوهش

رتبه بندی دانشگاه های هنر در رتبه بندی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ ISC

بهترین دانشگاه های غیرانتفاعی بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

جایگاه دانشگاه‌های جامع کشور در رتبه بندی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ ISC

جایگاه دانشگاه های صنعتی کشور در رتبه بندی ۱۴۰۱ ISC

بهترین دانشگاه های ایران در علوم زیستی

بهترین دانشگاه های ایران در علوم زیستی

بهترین داننشگاه های ایران در حوزه موضوعی بهداشت و بالینی

بهترین دانشگاه های ایران در حوزه بهداشت و بالینی

بهترین دانشگاه های ایران در حوزه کامپیوتر

بهترین دانشگاه های ایران در رشته کامپیوتر

بهترین دانشگاه های ایران در رشته علوم اجتماعی