نمودار پرظرفیت ترین رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی – ۱۴۰۱

نمودار پرظرفیت ترین رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی – 1401

پرظرفیت ترین رشته های انسانی- 1401

نمودار پرظرفیت ترین رشته های انسانی- 1401

نمودار پرظرفیت ترین رشته های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی – ۱۴۰۱

نمودار پرظرفیت ترین رشته های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی – 1401

پرظرفیت ترین رشته های ریاضی

نمودار پرظرفیت ترین رشته های گروه آزمایشی تجربی – ۱۴۰۱

نمودار پرظرفیت ترین رشته های گروه آزمایشی تجربی در انتخاب رشتۀ سراسری 1401

 

نمودار پرظرفیت ترین رشته های تجربی -1401

رتبۀ دانشگاه‌های کشور در رشتۀ مهندسی مکانیک در رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی (GRAS) شانگهای ۲۰۲۲

رتبه بندی جهانی موضوعات دانشگاهیِ شانگهای در سال 2022 در ۵۴ رشته در قالب ۵ حوزۀ موضوعی کلی یعنی حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم طبیعی (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) صورت گرفته است.
از ایران 34 دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشته اند.

در رتبه بندی یادشده، در رشتۀ مهندسی مکانیک 16 دانشگاه کشور حضور داشته اند. این 16 دانشگاه به ترتیب رتبۀ جهانی شان از قرار زیر هستند:

1- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل– 100-76

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران (150-101)

3-دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی و دانشگاه تبریز (200-151)

4-دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه کاشان (300-201)

5- دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه گیلان و دانشگاه ارومیه (400-301)

رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی عمران بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی عمران بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه تهران

2- دانشگاه علم و صنعت ایران
3- دانشگاه تبریز
4- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5- دانشگاه صنعتی شریف
6- دانشگاه تربیت مدرس
7-دانشگاه صنعتی اصفهان
8- دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه گیلان
9- دانشگاه شهید بهشتی
رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی شیمی بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی شیمی بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه تهران

 

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

3- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

4- دانشگاه صنعتی شریف

 

5- دانشگاه تربیت مدرس

 

6- دانشگاه تبریز

 

7- دانشگاه صنعتی نوشروانی بابل، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه شیراز

 

8- دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی مکانیک بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی برق و الکترونیک بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
4- دانشگاه علم و صنعت ایران
5- دانشگاه صنعتی شریف
6- دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تبریز
7- دانشگاه صنعتی اصفهان
8- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
9- دانشگاه تربیت مدرس
10- دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه کاشان
11- دانشگاه بین المللی امام خمینی و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه و دانشگاه شیراز و دانشگاه گیلان
12- دانشگاه سمنان و دانشگاه شهرکرد
13- دانشگاه ارومیه
14- دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه اصفهان
رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی برق و الکترونیک بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی برق و الکترونیک بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)

1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه صنعتی شریف
3- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
4- دانشگاه تبریز
5- دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه شهید بهشتی
6- دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
7- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه تربیت مدرس
رتبه دانشگاه های کشور

رتبه دانشگاه های کشور در حوزه علوم پزشکی و بهداشت بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

رتبه دانشگاه های کشور در حوزه علوم پزشکی و بهداشت بر اساس آخرین رتبه بندی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3- دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تربیت مدرس