تنوع رشته‌ای باآزمون دانشگاه آزاد در انتخاب رشته سال ۹۸- به نفکیک گروه ازمایشی

نام رشته گرایش
مهندسی برق
مهندسی ساخت و تولید
مهندسی صنایع
مهندسی عمران
مهندسی معماری
مهندسی مکانیک
مهندسی هسته ای
مهندسی پزشکی
مهندسی پلیمر
مهندسی شیمی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی نفت
مهندسی هوافضا
فیزیک
مهندسی انرژی
مهندسی نقشه برداری
علوم و مهندسی آب
مهندسی شهرسازی
مهندسی ورزش
مهندسی صنایع غـذایی
ریاضیات و کاربردها
علوم کامپیوتر
مهندسی ماشین های صنایع غذایی
مهندسی نساجی
معماری داخلی