معیارها و شاحص‌های الگوی رتبه‌بندی تایمز از مراکز آموزش عالی

معیارها و شاحص‌های الگوی رتبه‌بندی تایمز

پایگاه رتبه بندی تایمز از سال 2004 سالانه مراکز آموزش عالی جهان را بر اساس پنج معیار ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. معیارهای کلی رتبه‌بندی مزبور و وزن هر یک از آن معیارها از قرار زیر هستند:

آموزش با وزن 30 درصد
پژوهش با وزن 30 درصد
استنادات با وزن 30 درصد
درآمد صنعتی با وزن 2.5 درصد
وجهۀ بین‌المللی با وزن 7.5 درصد

ممکن است این پرسش ایجاد شود که هر یک از این معیارهای پنجگانه بر حسب چه شاخص هایی سنجیده می شوند. شاخص های دخیل در معیار آموزش و وزن هر یک از آنها از قرار زیر است:

بررسی شهرت: آموزش—- وزن شاخص 15درصد
نسبت تعداد مدرک دکتری اعطل شده به تعداد اعضای هیات علمی —- وزن شاخص 6درصد
نسبت تعداد اعضای هیات علمی به تعداد دانشجویان —- وزن شاخص 4.5 رصد
نسبت تعداد مدرک دکتری اعطا‌شده به تعداد مدرک کارشناسی اعطاشده از سوی مرکز آموزشی —- وزن شاخص 2.25 درصد
نسبت درآمد مرکز آموزش به تعداد اعضای هیات علمی —- وزن شاخص 2.25 درصد

شاخص های دخیل در معیار پژوهش و وزن هر یک از آنها از قرار ز یر است:
بررسی شهرت: پژوهش —- وزن شاخص 18 درصد
درآمد حاصل از پژوهش به‌ازای هر یک اعضای هیات علمی —- وزن شاخص 6 درصد
تعداد مقالات منتشر شده به‌ازای هر عضو هیات علمی—- وزن شاخص 6 درصد

شاخص های دخیل در معیار استنادات و وزن هر یک از آنها از قرار ز یر است:
تاثیر میانگین تعداد استنادات به ازای مقالات منتشر شده —- وزن شاخص 30 درصد
شاخص های دخیل در معیار درآمد صنعتی و وزن هر یک از انها از قرار ز یر است:
درامد پژوهشی حاصل از صنعت و تجارت به‌ازای هر عضو هیات علمی —– وزن شاخص 2.5 درصد

شاخص های دخیل در معیار وجهۀ بین‌المللی و وزن هر یک از آنها از قرار ز یر است:
نسبت تعداد دانشجویان بین‌المللی به کل دانشجویان مرکز آموزشی —- وزن شاخص 2.5 درصد
نسبت تعداد اعضای بین المللی هیات علمی به کل اعضای هیات علمی —- وزن شاخص 2.5 درصد
سهم مقالات منتشر‌شدۀ مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی —- وزن شاخص 2.5 درصد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید