جایگاه دانشگاه های کشور در آسیا بر اساس رتبه بندی دانشگاه های آسیایی کیو اِس (QS) – 2323
از قرار جدول زیر است:

جدول برترین دانشگا های کشور بر اساس رتبه بندی آسیایی Qs-2.23