رتبه‌ی دانشگاه های کشور در حوزه علوم پزشکی و سلامت بر اساس رتبه بندی موضوعی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)- 2021

در هز بازه‌ی رتبه‌ای اگر بیش از یک دانشگاه یا موسسه‌ی آموزش عالی  وجود داشته باشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در آن بازه به‌ترتیب حروف الفبا فهرست شده‌اند.

1- دانشگاه علوم پزشکی تهران – – رتبه جهانی ( بر اساس رتبه‌بندی موضوعی ISC – 2021) : 221

2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه جهانی — ( بر اساس رتبه‌بندی موضوعی ISC – 2021): 301- 350

3- دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد — رتبه جهانی ( بر اساس رتیه‌بندی موضوعی ISC – 2021) : 401 – 450

4- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  — رتبه جهانی ( بر اساس رتبه‌بندی موضوعی ISC – 2021): 501 – 600

5- دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، – رتبه جهانی —  ( بر اساس رتبه‌بندی موضوعی ISC – 2021): 601 – 700