شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه هاي علوم پزشكي پردیس های خودگردان و مازاد ظرفیت

مندرج در صفحه 139 دفترچه شماره  2 راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی

رشته های ظرفیت مازاد در دانشگاههای علوم پزشکی:

1- ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 1394-1393 آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و داﻧﺸـﻜﺪه  ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﭘـﺮدﻳﺲ ﺧـﻮدﮔﺮدان ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ 235 ﻣﻮرخ 1393/2/30 ﺷﻮراي ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ، داﻧﺸـﺠﻮي ﻣـﺎزاد ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﭘـﺬﻳﺮش ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. 2- ﭘـﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺎزاد ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ  وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻫﻴـﺄت اﻣﻨﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3- ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﺎزاد ﻇﺮﻓﻴﺖ در اﺧﺘﻴـﺎر داﻧﺸـﮕﺎه ﻣـﻲ    ﺑﺎﺷـﺪ . 4- ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل و ﻣﻬﻤـﺎﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺎزاد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳـﺖ . 5- ﺳـﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺎزاد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6- داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻛﺴـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

پردﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﻟﻒ) ﺷﻴﻮه ﭘﺬﻳﺮش: ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ب) شرایط عمومی:
1) دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺷﻤﺎره 1 آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺎل 94. 2) دارا ﺑﻮدن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺪول ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮﻣﺆﺛﺮ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﻤﺎره 2 آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﺎل 1394.
ج) ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ:
1) داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 2) ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ . 3) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ و رﻓﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 4) زﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن ﺳﺮاﺳـﺮي در دوره ﻫـﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 5) ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس ﻫﺎي دروس ﺗﺌﻮري و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ در ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘـﺮرات آﻣﻮزﺷـﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺸﻮري و ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﻲ از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 7) ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺷﺪن از ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر، ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤـﺎن ﺷـﺪن از ﻳﻚ ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻪ ﭘﺮدﻳﺲ دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﺮدﻳﺲ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان، ﺑﻼﻣـﺎﻧﻊ اﺳـﺖ . 8) ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻻﻳﺤﻪ ﻃﺮح ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 9) در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ دﻳﮕـﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، اﻋﻄﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید