سرفصل دروس رشته زیست فناوری

نام درس تعداد واحد نوع درس 
نظري   عملی
ریاضی 1 3 پایه
شیمی عمومی1 3 پایه
آز شیمی 1 1 پایه
زیست گیاهی 3 تخصصی
آز زیست گیاهی 1 تخصصی
دروس پیش دانشگاهی 6
ریاضی 2 3 پایه
آمار زیستی 2 تخصصی
فیزیک 1 3 پایه
آز فیزیک 1 1 پایه
شیمی 2 3 پایه
آز شیمی 2 1 پایه
شیمی آلی 1 2 تخصصی
آز شیمی آلی 1 1 تخصصی
فیزیک 2 3 پایه
آز فیزیک 2 1 پایه
شیمی آلی 2 2 تخصصی
آز شیمی آلی 2 1 تخصصی
بیوشیمی 1 3 تخصصی
آز بیوشیمی 1 1 تخصصی
اکولوژي 3 تخصصی
بیوشیمی 2 3 تخصصی
آزبیوشیمی 2 1 تخصصی
زیست سلولی 3 تخصصی
آز زیست سلولی 1 تخصصی
میکروبیولوژي 1 3 تخصصی
آز میکروب 1 1 تخصصی
زیست جانوري 4 تخصصی
 آز زیست جانوری 1 تخصصی
آشنایی با کامپیوتر 1 1 عمومی
زیست مولکولی 2 تخصصی
ژنتیک 1 3 تخصصی
آز ژنتیک 1 1 تخصصی
میکروبیولوژي 2 3 تخصصی
آز میکروب 2 1 تخصصی
فیزیولوژي گیاهی 3 تخصصی
آز فیزیولوژي گیاهی 1 تخصصی
ویروس 2 تخصصی
ژنتیک 2 3 تخصصی
آز ژنتیک 2 1 تخصصی
فیزیولوژي جانوري 4 تخصصی
آز فیزیولوژي جانوري 1 تخصصی
بیوفیزیک 3 تخصصی
ایمونولوژي 2 تخصصی
آز ایمونولوژي 1 تخصصی
فیزیک بیوشیمی 3 تخصصی
زیست پرتویی 2 تخصصی
مبانی بیوانفورماتیک 3 اختیاري
مبانی مهندسی ژنتیک 3 اختیاري
متون تخصصی 2 تخصصی
بیوتکنولوژي گیاهی 2 اختیاري
تکامل 2 تخصصی
بیوتکنولوژي جانوري 2 اختیاري
بیوتکنولوژي میکروبی 2 اختیاري
بیوتکنولوژي مولکولی 3 اختیاري
آزمایشگاه بیوتکنولوژي 2 اختیاري
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید