رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی ریاضی ۹۶ – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان)

نام گرایشنام دانشگاهدوره
ریاضیات و کاربردهادانشگاه آیت اله بروجردی - بروجردشبانه
کاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزیدانشگاه ایلامروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ایلامشبانه
فیزیکدانشگاه ایلامشبانه
آماردانشگاه بجنوردروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه بجنوردروزانه
فیزیکدانشگاه بجنوردروزانه
آماردانشگاه بزرگمهر قایناتروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه بزرگمهر قایناتروزانه
علوم کامپیوتردانشگاه بزرگمهر قایناتروزانه
آماردانشگاه بزرگمهر قایناتشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه بزرگمهر قایناتشبانه
علوم کامپیوتردانشگاه بزرگمهر قایناتشبانه
آماردانشگاه بیرجندروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه بیرجندروزانه
فیزیکدانشگاه بیرجندروزانه
آماردانشگاه بیرجندشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه بیرجندشبانه
فیزیکدانشگاه بیرجندشبانه
کاردانی فنی برقدانشگاه بیرجند (محل تحصیل دانشکده فنی فردوس)روزانه
کاردانی فنی برقدانشگاه بیرجند (محل تحصیل دانشکده فنی فردوس)شبانه
کاردانی فنی معدندانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده معدن نهبندان)روزانه
کاردانی فنی خط وابنیهدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)روزانه
کاردانی فنی خط وابنیهدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)شبانه
کاردانی فنی صنایعدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)شبانه
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعاتدانشگاه تربت حیدریهروزانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه تربت حیدریهروزانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه تربت حیدریهشبانه
کاردانی معماریدانشگاه تربت حیدریهشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه تفرشروزانه
فیزیکدانشگاه تفرشروزانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش)پردیس
مهندسی معماریدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش)پردیس
آماردانشگاه جهرمروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه جهرمروزانه
فیزیکدانشگاه جهرمروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه جیرفتروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه جیرفتشبانه
علوم و مهندسی آبدانشگاه جیرفتشبانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه جیرفتشبانه
آماردانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارروزانه
آماردانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه خلیج فارس - بوشهرروزانه
آماردانشگاه دامغانروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه دامغانروزانه
فیزیکدانشگاه دامغانروزانه
آماردانشگاه دامغانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه دامغانشبانه
فیزیکدانشگاه دامغانشبانه
فیزیک مهندسیدانشگاه دامغانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارشبانه
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیدانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)شبانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)شبانه
آماردانشگاه زابلروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه زابلروزانه
فیزیکدانشگاه زابلروزانه
آماردانشگاه زابلشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی آبدانشگاه زابلشبانه
فیزیکدانشگاه زابلشبانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه زابلشبانه
آماردانشگاه زابلپردیس
مهندسی شهرسازیدانشگاه زابلپردیس
مهندسی عمراندانشگاه زابلپردیس
مهندسی معماریدانشگاه زابلپردیس
مهندسی مکانیکدانشگاه زابلپردیس
ریاضیات و کاربردهادانشگاه سلمان فارسی - کازرونروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه سلمان فارسی - کازرونشبانه
آماردانشگاه سمنانروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه سمنانروزانه
آماردانشگاه سمنانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه سمنانشبانه
فیزیکدانشگاه سمنانشبانه
آماردانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانه
آماردانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانشبانه
مهندسی معدندانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش)شبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه شهرکردروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه شهرکردشبانه
آماردانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی بیرجندروزانه
علوم مهندسیدانشگاه صنعتی بیرجندروزانه
علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی بیرجندشبانه
علوم مهندسیدانشگاه صنعتی بیرجندشبانه
مهندسی معدندانشگاه صنعتی بیرجندشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه صنعتی سیرجانروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه صنعتی سیرجانشبانه
علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی سیرجانشبانه
فیزیکدانشگاه صنعتی سیرجانشبانه
آماردانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
علوم و مهندسی آبدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
مهندسی صنایعدانشگاه صنعتی شریف - تهران ( محل تحصیل پردیس بین الملل کیش)پردیس
مهندسی عمراندانشگاه صنعتی شریف - تهران ( محل تحصیل پردیس بین الملل کیش)پردیس
مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف - تهران ( محل تحصیل پردیس بین الملل کیش)پردیس
مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف - تهران ( محل تحصیل پردیس بین الملل کیش)پردیس
مهندسی مواد و متالورژیدانشگاه صنعتی شریف - تهران ( محل تحصیل پردیس بین الملل کیش)پردیس
مهندسی هوافضادانشگاه صنعتی شریف - تهران ( محل تحصیل پردیس بین الملل کیش)پردیس
ریاضیات و کاربردهادانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهرروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهرشبانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه خواهران)شبانه
آماردانشگاه فساروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه فساروزانه
فیزیکدانشگاه فساروزانه
آماردانشگاه فساشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه فساشبانه
فیزیکدانشگاه فساشبانه
علوم مهندسیدانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)روزانه
مهندسی صنایعدانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)روزانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)روزانه
علوم مهندسیدانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)شبانه
مهندسی صنایعدانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)شبانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)شبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه کردستان - سنندجروزانه
آماردانشگاه کردستان سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار)روزانه
علوم کامپیوتردانشگاه کردستان سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار)روزانه
آماردانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
علوم کامپیوتردانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
علوم مهندسیدانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
مهندسی صنایعدانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
آماردانشگاه گلستان - گرگانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه گلستان - گرگانشبانه
آماردانشگاه گنبدروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه گنبدروزانه
فیزیکدانشگاه گنبدروزانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت)روزانه
آماردانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
فیزیکدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر)روزانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر)روزانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر)روزانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر)شبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت)روزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه مازندران - بابلسرشبانه
فیزیکدانشگاه مازندران - بابلسرشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ملایرروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ملایرشبانه
فیزیکدانشگاه ملایرشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچانروزانه
آماردانشگاه نیشابورروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه نیشابورروزانه
فیزیکدانشگاه نیشابورروزانه
آماردانشگاه نیشابورشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه نیشابورشبانه
فیزیکدانشگاه نیشابورشبانه
آماردانشگاه ولایت - ایرانشهرروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ولایت - ایرانشهرروزانه
علوم کامپیوتردانشگاه ولایت - ایرانشهرروزانه
آماردانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
علوم کامپیوتردانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
مهندسی معدندانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
آماردانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
آماردانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
فیزیکدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
فیزیک مهندسیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
آماردانشگاه یاسوجروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه یاسوجروزانه
آماردانشگاه یاسوجشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه یاسوجشبانه
فیزیکدانشگاه یاسوجشبانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام)روزانه
کاردانی فنی مکانیکدانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام)روزانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام)شبانه
کاردانی فنی مکانیکدانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام)شبانه
کاردانی فنی مکانیکدانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران)روزانه
کاردانی فنی مکانیکدانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران)شبانه
کاردانی تکنولوژی آبیاریآموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرجشبانه
کاردانی مکانیزاسیون کشاورزیآموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرجشبانه
آماردانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارروزانه
آماردانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارشبانه
علوم و مهندسی آبدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
علوم و مهندسی آبدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
مهندسی کامپیوتردانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
کاردانی معماریمجتمع اموزش عالی زرندروزانه
مهندسی معدنمجتمع اموزش عالی زرندشبانه
کاردانی معماریمجتمع اموزش عالی زرندشبانه
آمارمجتمع آموزش عالی بمروزانه
ریاضیات و کاربردهامجتمع آموزش عالی بمروزانه
کاردانی فنی جوشکاریمجتمع آموزش عالی بمروزانه
آمارمجتمع آموزش عالی بمشبانه
ریاضیات و کاربردهامجتمع آموزش عالی بمشبانه
علوم کامپیوترمجتمع آموزش عالی بمشبانه
علوم مهندسیمجتمع آموزش عالی بمشبانه
کاردانی فنی جوشکاریمجتمع آموزش عالی بمشبانه
مهندسی برقمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
مهندسی عمرانمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
مهندسی کامپیوترمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
علوم مهندسیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینروزانه
مهندسی ایمنیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینروزانه
کاردانی فنی مکانیکمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینروزانه
مهندسی ایمنیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینشبانه
مهندسی کامپیوترمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینشبانه
مهندسی مواد و متالورژیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینشبانه
مهندسی معدنمجتمع آموزش عالی گنابادشبانه
فیزیکمرکز آموزش عالی استهبانروزانه
آمارمرکز آموزش عالی اقلیدروزانه
ریاضیات و کاربردهامرکز آموزش عالی اقلیدروزانه
فیزیکمرکز آموزش عالی اقلیدروزانه
ریاضیات و کاربردهامرکز آموزش عالی شهرضاروزانه
علوم کامپیوترمرکز آموزش عالی کاشمرروزانه
علوم و مهندسی آبمرکز آموزش عالی کاشمرروزانه
علوم کامپیوترمرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران)روزانه
علوم کامپیوترمرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران)شبانه
کاردانی نقشه برداریمرکز آموزش عالی ممسنیروزانه
کاردانی نقشه برداریمرکز آموزش عالی ممسنیشبانه
هتلداریمجتمع آموزش عالی بمروزانه
علوم ورزشیدانشگاه اراکشبانه
کاردانی علوم ورزشیدانشگاه اردکانروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه اردکانشبانه
کاردانی علوم ورزشیدانشگاه اردکانشبانه
علوم ورزشیدانشگاه ایلامشبانه
علوم ورزشیدانشگاه بجنوردشبانه
علوم ورزشیدانشگاه بیرجندشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه تربت حیدریهروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه تربت حیدریهشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه جیرفتروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه جیرفتشبانه
شیمی کاربردیدانشگاه جیرفتشبانه
علوم ورزشیدانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه زابلروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه زابلشبانه
شیمی کاربردیدانشگاه زابلشبانه
علوم ورزشیدانشگاه زابلشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانشبانه
علوم ورزشیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
شیمی کاربردیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی آمل)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی آمل)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی بجنورد)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی بجنورد)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خمین)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خمین)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خوی)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خوی)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده دولت آباد اصفهان)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی زابل)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی زاهدان)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی شاهرود)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی شاهرود)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی کرمانشاهشبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی مراغه)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی ملایر)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی میبد)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی میبد)شبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
علوم ورزشیدانشگاه گلستان - گرگانروزانه
علوم ورزشیدانشگاه گلستان - گرگانشبانه
علوم ورزشیدانشگاه گنبدروزانه
مدیریت صنعتیدانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر)روزانه
علوم ورزشیدانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر)روزانه
علوم ورزشیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
علوم ورزشیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسشبانه
علوم ورزشیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)روزانه
شیمی کاربردیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)شبانه
علوم ورزشیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)شبانه
هتلداریمجتمع آموزش عالی بمروزانه
هتلداریمجتمع آموزش عالی بمشبانه
اقتصادمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
اقتصاد کشاورزیمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
اقتصادمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
اقتصاد کشاورزیمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید