رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی تجربی ۹۶ – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان)

نام گرایشنام دانشگاهدوره
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه اراکروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه اراکشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه اراکروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه اراکشبانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطردانشگاه اراکروزانه
علوم ورزشیدانشگاه اراکشبانه
زمین شناسیدانشگاه ارومیهروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه ارومیهروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه ارومیهروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه ارومیهروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه ارومیهروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ارومیهروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه ارومیهروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ارومیهروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه ایلامروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه ایلامشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه ایلامروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه ایلامشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ایلامروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ایلامشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه ایلامروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه ایلامشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه ایلامشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ایلامروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ایلامشبانه
علوم ورزشیدانشگاه ایلامشبانه
زمین شناسیدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
زمین شناسیدانشگاه بیرجندروزانه
زمین شناسیدانشگاه بیرجندشبانه
شیمی محضدانشگاه بیرجندروزانه
شیمی محضدانشگاه بیرجندشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه بیرجندروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه بیرجندشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه بیرجندروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه بیرجندشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه بیرجندروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه بیرجندشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه بیرجندروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه بیرجندشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه بیرجندروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه بیرجندشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه بیرجندروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه بیرجندشبانه
علوم ورزشیدانشگاه بیرجندشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه تبریزشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه تبریزشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه تبریزروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه تبریزشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه تبریزروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه تبریزروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه تبریزشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه تبریزروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه تبریزروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه تبریزشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه تبریزروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه خلیج فارس - بوشهرروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
علوم ورزشیدانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
زیست شناسی جانوریدانشگاه زابلروزانه
زیست شناسی جانوریدانشگاه زابلشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه زابلروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه زابلشبانه
شیمی محضدانشگاه زابلروزانه
شیمی محضدانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه زابلروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه زابلشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه زابلروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه زابلشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه زابلپردیس
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه زابلروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه زابلروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه زابلشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه زابلروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه زابلشبانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه زابلروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه زابلشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه زابلروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه زابلروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه زابلروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه زابلروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه زابلشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه زابلروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه زابلشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه زابلروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه زابلروزانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه زابلپردیس
زیست شناسیدانشگاه زابلروزانه
زیست شناسیدانشگاه زابلشبانه
شیمی کاربردیدانشگاه زابلشبانه
علوم ورزشیدانشگاه زابلشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه زابلروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه زابلشبانه
زمین شناسیدانشگاه زنجانروزانه
زمین شناسیدانشگاه زنجانشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه زنجانروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه زنجانشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه زنجانروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه زنجانشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه زنجانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه زنجانشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه زنجانروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه زنجانشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه زنجانروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه زنجانشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه سمنانروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه سمنانشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه سمنانروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه سمنانشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه سمنانروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه سمنانشبانه
زمین شناسیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانه
زمین شناسیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانشبانه
شیمی محضدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانه
شیمی محضدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانشبانه
زیست شناسیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانشبانه
علوم ورزشیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانشبانه
زمین شناسیدانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
زمین شناسیدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
شیمی محضدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه شهرکردروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه شهرکردشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه شهرکردروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه شهرکردشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه شهرکردروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه شهرکردشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه شهرکردروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه شهرکردشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه شهرکردروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه شهرکردروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه شهرکردشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شهرکردروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شهرکردشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه شهرکردروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه شهرکردشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه شهرکردروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شهرکردروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شهرکردشبانه
زمین شناسیدانشگاه شهید باهنر - کرمانروزانه
زمین شناسیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
زیست شناسی جانوریدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
شیمی محضدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه شهید باهنر - کرمانروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شهید باهنر - کرمانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه شهید باهنر - کرمانروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شهید باهنر - کرمانروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
شیمی کاربردیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
زمین شناسیدانشگاه شهید چمران - اهوازشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شهید چمران - اهوازروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شهید چمران - اهوازشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه شیرازروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه شیرازروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه شیرازروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شیرازروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه شیرازروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شیرازروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی صنایع مبلماندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
مهندسی صنایع مبلماندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه فردوسی مشهدشبانه
زمین شناسیدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه کردستان - سنندجشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
زیست شناسی دریادانشگاه گیلان - رشتروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه گیلان - رشتروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه گیلان - رشتشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه گیلان - رشتروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه گیلان - رشتشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه گیلان - رشتروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه گیلان - رشتشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه گیلان - رشتروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه گیلان - رشتشبانه
زمین شناسیدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
زمین شناسیدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه مازندران - بابلسرشبانه
اقیانوس شناسیدانشگاه مازندران - بابلسرروزانه
اقیانوس شناسیدانشگاه مازندران - بابلسرشبانه
زمین شناسیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
علوم ورزشیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
زمین شناسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسروزانه
زمین شناسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسشبانه
زیست شناسی دریادانشگاه هرمزگان - بندرعباسروزانه
زیست شناسی دریادانشگاه هرمزگان - بندرعباسشبانه
زیست شناسی دریادانشگاه هرمزگان - بندرعباسروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه هرمزگان - بندرعباسروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه هرمزگان - بندرعباسشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه هرمزگان - بندرعباسروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه هرمزگان - بندرعباسشبانه
اقیانوس شناسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسروزانه
اقیانوس شناسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسروزانه
علوم ورزشیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه یزدروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه یزدروزانه
زمین شناسیدانشگاه دامغانروزانه
زمین شناسیدانشگاه دامغانشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه دامغانروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه دامغانشبانه
شیمی محضدانشگاه دامغانروزانه
شیمی محضدانشگاه دامغانشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه یاسوجروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه یاسوجشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه یاسوجروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه یاسوجروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه یاسوجشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه یاسوجروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه یاسوجشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه یاسوجروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه یاسوجشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه یاسوجروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه یاسوجشبانه
کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریدانشکده کشاورزی شیروانروزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیدانشکده کشاورزی شیروانروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشکده کشاورزی شیروانروزانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطردانشکده کشاورزی شیروانروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
زیست شناسی دریادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرروزانه
زیست شناسی دریادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرروزانه
اقیانوس شناسیدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرروزانه
اقیانوس شناسیدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه مراغهروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه مراغهشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه مراغهروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه مراغهشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه مراغهروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه مراغهشبانه
علوم ورزشیدانشگاه بجنوردشبانه
زیست شناسی دریادانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارروزانه
زیست شناسی دریادانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارشبانه
اقیانوس شناسیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارروزانه
اقیانوس شناسیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارشبانه
اقیانوس شناسیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه فساروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه فساشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه ملایرروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه ملایرروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه ملایرشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه ملایرروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه ملایرشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه ملایرروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه ملایرشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه ملایرروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه ملایرشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه ملایرروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه ملایرشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه ملایرروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه ملایرشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ملایرروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ملایرشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه تربت حیدریهروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه تربت حیدریهشبانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیدانشگاه تربت حیدریهروزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیدانشگاه تربت حیدریهشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه تربت حیدریهروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه تربت حیدریهشبانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطردانشگاه تربت حیدریهروزانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطردانشگاه تربت حیدریهشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه تربت حیدریهروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه تربت حیدریهشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه جهرمروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه جهرمروزانه
زمین شناسیدانشگاه گلستان - گرگانروزانه
زمین شناسیدانشگاه گلستان - گرگانشبانه
زیست شناسی دریادانشگاه گلستان - گرگانروزانه
زیست شناسی دریادانشگاه گلستان - گرگانشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه گلستان - گرگانروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه گلستان - گرگانشبانه
علوم ورزشیدانشگاه گلستان - گرگانروزانه
علوم ورزشیدانشگاه گلستان - گرگانشبانه
زمین شناسیدانشگاه ولایت - ایرانشهرروزانه
زمین شناسیدانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه ولایت - ایرانشهرروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ولایت - ایرانشهرروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانشبانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه اردکانشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه اردکانروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه اردکانشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه اردکانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه اردکانشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه اردکانشبانه
کاردانی علوم ورزشیدانشگاه اردکانروزانه
کاردانی علوم ورزشیدانشگاه اردکانشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه جیرفتروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه جیرفتشبانه
شیمی محضدانشگاه جیرفتروزانه
شیمی محضدانشگاه جیرفتشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه جیرفتروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه جیرفتشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه جیرفتروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه جیرفتشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه جیرفتروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه جیرفتشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه جیرفتروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه جیرفتشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه جیرفتروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه جیرفتشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه جیرفتروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه جیرفتشبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه جیرفتروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه جیرفتشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفتروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفتشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه جیرفتروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه جیرفتشبانه
شیمی کاربردیدانشگاه جیرفتشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه جیرفتروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه جیرفتشبانه
هتلداریمجتمع آموزش عالی بمروزانه
هتلداریمجتمع آموزش عالی بمروزانه
هتلداریمجتمع آموزش عالی بمشبانه
علوم و مهندسی جنگلمرکز آموزش عالی اقلیدروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانشبانه
شیمی محضدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
شیمی محضدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
مهندسی طبیعتدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
مهندسی طبیعتدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
مهندسی علوم دامیدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
مهندسی علوم دامیدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
مهندسی طبیعتمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
مهندسی طبیعتمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایدارمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایدارمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
علوم و مهندسی باغبانیمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
مهندسی علوم دامیمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
مهندسی علوم دامیمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
گیاه پزشکیمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
گیاه پزشکیمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
کاردانی تولید و فرآوری خرمامجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
کاردانی تولید و فرآوری خرمامجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
اقتصادمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
اقتصادمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
اقتصاد کشاورزیمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
اقتصاد کشاورزیمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
زمین شناسیمجتمع آموزش عالی گنابادروزانه
زمین شناسیمجتمع آموزش عالی گنابادشبانه
مهندسی طبیعتمجتمع آموزش عالی گنابادروزانه
مهندسی طبیعتمجتمع آموزش عالی گنابادشبانه
علوم و مهندسی باغبانیمجتمع آموزش عالی گنابادروزانه
علوم و مهندسی باغبانیمجتمع آموزش عالی گنابادشبانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطردانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آملروزانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطردانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آملشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایدارمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)روزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایدارمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)شبانه
علوم و مهندسی باغبانیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)روزانه
علوم و مهندسی باغبانیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)شبانه
شیمی کاربردیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)شبانه
علوم ورزشیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)روزانه
علوم ورزشیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)شبانه
زیست شناسی دریادانشگاه گنبدروزانه
زیست شناسی جانوریدانشگاه گنبدروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه گنبدروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه گنبدروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه گنبدروزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه گنبدروزانه
کاردانی شیمی آزمایشگاهیدانشگاه گنبدروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه گنبدشبانه
علوم ورزشیدانشگاه گنبدروزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیآموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرجشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب)روزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان)روزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان)روزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه خلیج فارس بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان)روزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه خلیج فارس بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان)روزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه خلیج فارس بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان)روزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)روزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)شبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)روزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)شبانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)روزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)شبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب)روزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب)روزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی آمل)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی آمل)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی بجنورد)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی بجنورد)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خمین)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خمین)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خوی)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خوی)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده دولت آباد اصفهان)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی زابل)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی زاهدان)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی شاهرود)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی شاهرود)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی کرمانشاهشبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی مراغه)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی ملایر)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی میبد)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی میبد)شبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)روزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)شبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)شبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)روزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)شبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)روزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)شبانه
مدیریت صنعتیدانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر)روزانه
گیاه پزشکیدانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر)روزانه
گیاه پزشکیدانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر)شبانه
علوم ورزشیدانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر)روزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه محقق اردبیلی اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان)روزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه محقق اردبیلی اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان)روزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)روزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)شبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)روزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)شبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)روزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)شبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)روزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)شبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)روزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)شبانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)روزانه
مهندسی علوم دامیدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)شبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)شبانه
کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر)روزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر)روزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات دامیدانشگاه ایلام (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران)روزانه
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید