نظرخواهی برخط الگوهای کاربری نرم افزار فرهیختگان شریف

کاربر ارجمند نرم ‌افزار فرهیختگان شریف
به اعتماد شما کرنش می‌کنیم و اهتمام‌تان را به ارتقای کیفی و بسط پویایی در فرآیندهای تصمیم‌گیری تحصیلی می‌ستاییم.
به قید قرعه به 20 نفر از کاربرانی که این فرم را تکمیل کنند هدایایی اعطا خواهد شد.
لطفاً پس از پاسخ‌گویی به پرسش‌های نظرسنجی بر دکمه Submit کلیک کنید