دفترچه اصلاحیه شماره ۲ انتحاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد

متمم دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزاد ۱۹ر۰۵ر۹۶

دفترچه راهنما انتخاب رشته آزاد ۹۶