• 1378

  ارایۀ نخستین نسخه از نرم افزار با قابلیت اعمال محدودیت بر رشته ها

 • 1379

  ایجاد قابلیت انتخاب اولویت های شهری و رشته ای

  1379

 • 1385

  تولید نرم افزارهای تعیین و محاسبه خودکار مطلوبیت برای رشته های جدید

 • 1388

  قا

  محتوای سرصفحه اینجاست

  1388

 • 2018

  Milestone Title

  محتوای سرصفحه اینجاست

 • 2018

  Milestone Title

  محتوای سرصفحه اینجاست

  2018

 • 2018

  Milestone Title

  محتوای سرصفحه اینجاست