مزایای خرید به‌هنگام نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار فرهیختگان شریف – ۹۸

نظر به اینکه انتخاب رشتۀ بدون آزمون سال 1398 از اواخر اسفند ماه سال 1397 آغاز شده است، برای نخستین بار نرم افزار جامع انتخاب رشتۀ فرهیختگان شریف-98 در خرداد ماه و متناسب‌سازی شده با کدرشته‌محل‌های صرفاً براساس سوابق تحصیلی عرضه می‌گردد.

خرید به‌هنگام نرم‌افزار مزیت‌های چهارگانۀ زیر را در پی خواهد داشت (تا حداکثر 10 تیرماه):

  • افزون بر تخفیف هرسالۀ عضویت در باشگاه مشتریان از پنجاه هزارتومان تخفیف در نسخۀ عادی و سی‌ هزار تومان تخفیف در نسخۀ اعتباری بهره‌مند می‌شوید.
  • از 30% تخفیف در خرید نسخۀ 300 آزمونیِ نرم‌افزار جدید «سنجش رغبت تحصیلیِ دانشگاهی فرهیختگان شریف» بهره‌مند می‌شوید.
  • با خرید به‌هنگام نسخه را از خرداد ماه در اختیار دارید و با آسودگی خاطر در ایام آغاز انتخاب رشتۀ باآزمون سراسری صرفاً با به‌روزرسانی نرم‌افزار از طریق دکمۀ داخلی آن به ارائۀ خدمات خواهید پرداخت.
  • تا پیش از شروع انتخاب رشتۀ با آزمون امکان انجام انتخاب رشتۀ صرفاً براساس سوابق تحصیلی- پذیرش مهر 98 در نرم‌افزار فراهم است. متناسب با قواعد انتخاب رشتۀ بدون آزمون 98 انتخاب همزمان چند گروه آزمایشی و انجام انتخاب رشتۀ تمام‌اولویتیِ چند‌گروهی در بخش بدون آزمون نرم‌افزار امکان‌پذیر شده است. افزون بر این واقف هستید که امکان انتخاب همزمان از میان تمام گروه‌های آزمایشی فرصت مغتنمی است که با بهره‌گیری هوشمندانه از آن متقاضیان تحصیل دردانشگاه می‌توانند رشته‌های تحصیلی را متناسب با رغبت و ویژگی غالب شخصیتی خویش برگزینند.  به دلیل فراهم شدن چنین امکانی که از لوازم اجتناب‌ناپذیر انتخاب رشتۀ عالمانه است فرهیختگان شریف برای نخستین بار امکان انتخاب رشته براساس نتایج آزمون رغبت‌سنج هالند را در نرم‌افزار فراهم کرده است. با بهره‌گیری از قابلیت مزبور امکان درج کد اختصاری یا همان ترتیب انواع شخصیتی داوطلب در فیلدهای تعبیه شده در نرم افزار مهیا می‌شود و در مرحلۀ بعد رشته‌های هر یک از گروه‌های آزمایشی پنجگانه بر حسب میزان انطباق کد اختصاری‌شان با کد اختصاری داوطلب در ستون‌های انطباق زیاد، متوسط و کم ارائه می‌گردند.

چهت مشاهدۀ اطلاعیۀ جدید فرهیختگان شریف کلیک کنید.