دریافت کنندگان هدیۀ ویژه شرکت در نظرخواهی الگوهای کاربری نرم افزار فرهیختگان شریف

ضمن سپاس از یکایک کارشناسان گرانقدری که در این طرح شرکت کرده اند دریافت کنندگان هدیه شرکت در نظرخواهی مشخص شده است؛ لازم به ذکر است از آنجا که استقبال کاربران بیش از گذشته بوده است، تعداد دریافت کنندگان هدیه به  21 نفر افزایش یافت.

اسامی دریافت‌کنندگان هدیه‌ی پاسخ به پرسش‌های تخصصی انتخاب‌رشته‌ای به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است؛ تا اوایل آبان با برندگان برای تقدیم هدیه هماهنگی خواهد شد:

 

1- جناب آقای الهامی فر

2- جناب آقای افشار

3- جناب آقای باغ پرور

4- جناب آقای بخشیان

5- سرکار خانم پوررستمی

6- جناب آقای جوانمرد

7- جناب آقای حسن پور

8- جناب آقای رضایی

9- جناب آقای رمضانخانی

10- جناب آقای رحیمی

11- جناب آقای رحمانی

12- سرکار خانم روستایی

13- جناب آقای سرداری

14- جناب آقای شارقی

15- سرکار خانم صدیق

16- جناب آقای صمیمی

17- جناب آقای طاهری

18- جناب آقای فرزادفر

19- جناب آقای فلاحی

20- جناب آقای کاظمی

21- جناب آقای نجمی