انتشار کدرشته محل های جدید و اصلاحات انتخاب رشته بدون آزمون ۱۳۹۸

سازمان سنجش طی اظلاعیه ای کدرشته محل های جدید و اصلاحات انتخاب رشته بدون آزمون ۱۳۹۸ را منتشر کرده است.

دریافت فایل PDF جداول کدزشتهمحل ها و اصلاحات دفترچه