نوشته‌ها

اعلام نتایج کنکور

نتایج نهایی کنکور اعلام شد

نتایج نهایی کنکور سراسری 1401 در رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي روزانه، نوبت دوم ، مراکزآموزشي دانشگاه پيام نور،
پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، مو سسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، ر شته هاي تحصيلي
مجازي، پرديس و شهريه پرداز دانشگاهها و مؤس سات آموزش عالي کشور در روش پذیرش با آزمون و پذيرش صرفا براساس
سوابق تحصيلي و نیز رشته هاي تحصيلي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامی 1401 در وبگاه سازمان سنجش اعلام شده است.
طبق اطلاعیه سازمان سنجش پذيرفته شدگان براي اطلاع از نحوه و تاريخ ثبت نام و مدارك لازم، افزون برر مدارك مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش ضرورت دارد در تاریخ 2/07/1401 به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه و یا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند.