نوشته‌ها

رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی عمران بر اساس رتبه بندی ISC – 2021

برترین دانشگاه های کشور در حوزۀ موضوعی مهندسی عمران بر اساس  رتبه بندی  جهانی مؤسسه استنادی و پایش علم وفناوری جهان اسلام (ISC)- 2021

 

1- دانشگاه تهران (رتبۀ جهانی : 55)

 

2- دانشگاه علم و صنعت ایران (رتبۀ جهانی : 137)

 

3- دانشگاه تبریز (رتبۀ جهانی : 139)

 

4- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (رتبۀ جهانی : 155)

 

5- دانشگاه صنعتی شریف (رتبۀ جهانی : 175)

 

6- دانشگاه تربیت مدرس (رتبۀ جهانی : 212)

 

7-دانشگاه صنعتی اصفهان (رتبۀ جهانی : 216)

 

8- دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه گیلان
(رتبۀ جهانی : 300- 251)

 

9- دانشگاه شهید بهشتی (رتبۀ جهانی : 350 – 301)