نوشته‌ها

دانشگاه‌های ارائه‌دهندۀ رشته علوم کامپیوتر در دوره های روزانه و شبانه- انتخاب رشتۀ بدون آزمون سال ۹۹

رشتۀ «علوم کامپیوتر» در انتخاب رشتۀ سراسری صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی 99: رشتۀ «علوم کامپیوتر» در دور‌ه‌های روزانه و نوبت دوم به تفکیک در دانشگاه‌های زیر ارائه می‌شود: دورۀ روزانه: دانشگاه صنعتی بیرجند، مرکز آموزش عالی کاشمر، دانشگاه بجنورد، دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) بجنورد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه زابل، دانشگاه ولایت ایرانشهر، دانشگاه کردستان […]