نوشته‌ها

رتبه دانشگاه های کشور

رتبه دانشگاه های کشور در حوزه علوم پزشکی و بهداشت بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

رتبه دانشگاه های کشور در حوزه علوم پزشکی و بهداشت بر اساس آخرین رتبه بندی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3- دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تربیت مدرس

رتبه دانشگاه های ایران بر اساس رتبه بندی جهانی ISC

رتبه دانشگاه های ایران ( 51 دانشگاه ایران) بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC- 2021