نوشته‌ها

رتبه بندی تایمز آسیایی

نکاتی دربارۀ رتبه بندی تایمز آسیایی از دانشگاه ها

در رتبه بندی تایمز از دانشگاه های آسیا همان ملاک ها و شاخص هایی دخیل هستند که در رتبه بندی جهانی تایمز به کار بسته می شوند. در این رتبه یندی 13 شاخص در قالب 5

معیار آموزش (25)،

پژوهش (30)،

استنادات (30)،

درآمد صنعتی (7.5)

وجهه بین المللی (7.5)

مد نظر قرار می گیرد.

در سال 2022 58 دانشگاه از ایران در این رتبه بندی حایز رتبه شده اند؛ تعداد دانشگاه های ابرانیحاضر در این رتبه بندی در سال  2021، 47 دانشگاه و در 2020، 40 دانشگاه، در 2019، 29 دانشگاه در سال 2018، 18 دانشگاه و در سال 2017 ، 14 دانشگاه بوده است.

در تبه بندی آسیایی تایمز -2022،  616 دانشگاه  از 31 منطقه حضور دارند. در این رتبه بندی دانشگاه های Tsinghua University و  Peking Universityاز کشور چین رتبه های اول و دوم را به دست آورده اند.

مانند سال 2021 کشور ژاپن با 118 دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد.

 

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ موضوعی بالینی و بهداشت

بهترین دانشگاه‌های ایران در حوزۀ موضوعی بالینی و بهداشت (رشته های مرتبط با حوزه بالینی و بهداشت) بر اساس آخرین رتبه‌بندی (جهانی) موضوعی تایمز- 2022

جدول شامل برترین دانشگاه های ایران در حوزه موضوعی بالینی و بهداشت بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز 2022

برترین دانشگاه های ایران در حوزه موضوعی بالینی و بهداشت