نوشته‌ها

رتبه دانشگاه های کشور

اعلام آخرین نتایج الگوی رتبه‌بندی لایدن: ۳۶ دانشگاه کشور در جمع ۱۱۷۶ دانشگاه برتر جهان

نظام رتبه‌بندی لایدن نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال 2020 را منتشر کرد. در این رتبه بندی، 36 دانشگاه از ایران در جمع 1176دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. لازم به ذکر است که در سال 2019، 26 دانشگاه کشور به این جمع راه یافته بودند. براساس رتبه بندی مزبور دانشگاه های برتر کشور به ترتیب رتبۀ کسب‌شده از قرار زیر هستند؛ رتبۀ جهانی کسب‌شدۀ هر دانشگاه مقابل آن بین دو هلال ذکر شده است:
1- دانشگاه تهران (140)

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (268)

3- دانشگاه علوم پزشکی تهران (280)

4- دانشگاه تربیت مدرس (346)

5- دانشگاه صنعتی شریف (370)

6-دانشگاه علم و صنعت ایران (387)

7- دانشگاه صنعتی اصفهان (388)

8- دانشگاه فردوسی مشهد (459)

9- دانشگاه شیراز (481)

10 دانشگاه تبریز (519)

11- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (527)

12- دانشگاه شهید بهشتی (599)

13- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران (611)

14دانشگاه علوم پزشکی تبریز (673)

15- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (701)

16-دانشگاه علوم پزشکی مشهد (752)

17- دانشگاه اصفهان (757)

18- دانشگاه گیلان (775)

19- دانشگاه علوم پزشکی شیراز (781)

20- دانشگاه کاشان (792)

21- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (881)

22- دانشگاه سمنان (888)

23- دانشگاه علوم پزشکی ایران (903)

24- دانشگاه شهید باهنر کرمان (905)

25- دانشگاه رازی (921)

26- دانشگاه بوعلی سینا (922)

27- دانشگاه پیام نور (945)

28- دانشگاه ارومیه (986)

29- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1010)

30- دانشگاه صنعتی مالک اشتر (1055)

31- دانشگاه مازندران (1067)

32- دانشگاه شاهرود (1089)

33- دانشگاه صنعی سهند (1108)

34- دانشگاه زنجان (1117)

35- دانشگاه شهید چمران اهواز (1126)

36- دانشگاه یزد (1145)