نوشته‌ها

راه اندازی دکتری بهداشت حرفه ای در دانشگاه ایران

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با راه اندازی مقطع دکتری رشته بهداشت حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت کرد. به این ترتیب رشته بهداشت حرفه ای – مقطع دکتری در دانشگاه ایران در مهر ماه 1401 راه اندازی خواهد داشت. ظرفیت رشته محل مزبور 2 نفر است.