نوشته‌ها

نکتۀ مهم در خصوص انتخاب رشتۀ ۱۳۹۹

مطابق بند 2 اطلاعیۀ 98/11/1 سازمان سنجش در آزمون سراسری 1399« پذیرش 4 رشته پرمتقاضی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به‌صورت متمركز و هم‌زمان با پذیرش دوره‌هاي روزانه، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه‌هاي دولتي با انتخاب رشته متمركز توسط سازمان سنجش آموزش كشور انجام می‌شود و کدرشته‌محل‌های دارای مجوز آن دانشگاه در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) آزمون سراسري درج خواهد شد.
پایان