ظرفیت پذیرش آزمون سراسری ۹۸ به تفکیک گروه آزمایشی و دوره

براساس اعلام سازمان سنجش ظرفیت پذیرش با آزمون و بدون آزمون سال ۹۸ به تفکیک گروه آزمایشی به شرح زیر است:

گروه آزمایشی ظرفیت کل
علوم ریاضی و فنی 213434
علوم تجربی 70712
علوم انسانی 185276
هنر 20211
زبان 25221

همچنین ظرفیت پذیرش به تفکیک دوره به شرح زیر است:

دوره ظرفیت کل
روزانه 128292
نوبت دوم 25987
پردیس خودگردان 3291
مازاد 1108
مجازی 1680
پیام نور 359710
غیرانتفاعی 218325
مجازی غیرانتفاعی 3480
فرهنگیان 24558