ضرایب دروس اختصاصی در کنکور سراسری ۱۴۰۲

ضرایب دروس اختصاصی در کنکور سراسری 1402 از قرار زیر هستند:

در گروه آزمایشی فنی و ریاضی ضزیب درس ریاضی ۱۲، ضریب فیزیک ۹ و ضریب شیمی نیز ۷ است.

در گروه آزمایشی علوم تجربی ضریب درس زیست شناسی ۱۲، ضریب فیزیک ۷، ضریب شیمی  ۹، ضریب ریاضی 7 و ضریب  زمین شناسی  ۱ است.

در گروه آزمایشی علوم انسانی، ضریب زبان و ادبیات فارسی  ۸، ضزیب ریاضی ۶، ، علوم اجتماعی  ۵،  ، زبان عربی  ۵، تاریخ و جغرافیا  ۵ ، فلسفه و منطق  ۵، ضریب روان شناسی  ۲ و ضریب  اقتصاد نیز  ۲ است.

در گروه آزمایشی هنر، ضریب  درک عمومی هنر ۱۲، ضزیب درک عمومی ریاضی و فیزیک  ۵، ضریب خلاقیت تصویری و تجسمی ۳ است.

در گروه آزمایشی زبان های خارجی نیز برای زبان تخصصی ضریب ۱ در نظر گرفته شده است.

در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی،علوم تجربی وعلوم انسانی آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی یکبار در سال برگزارمی شود. نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد.