شرایط تحصیل همزمان دانشجویان پیام نور در دو رشته متفاوت

تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در دو رشته امکان‌پذیر است.
به گزارش ایسنا تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در یک رشته دیگر در یک دانشگاه دیگر و یا در دانشگاه پیام نور با عنوان رشته دوم بلامانع است، مشروط بر آنکه هر دو ورود دانشجو بر اساس کنکور سراسری نباشد، سال ورودشان متفاوت باشد و حداقل یکی از این تحصیلات به شیوه آموزشی الکترونیکی باشد.

پایان