کارشناسی پیوسته

دفترچه‌ی راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته مرحله‌ی تکمیل ظرفیت پذیرش «صرفا براساس سوابق تحصیلی» (بدون آزمون) دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی 1402 – نوبت پذیرش بهمن

کاردانی ناپیوسته

دفترچه‌ی راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته مرحله‌ی تکمیل ظرفیت پذیرش «صرفا براساس سوابق تحصیلی» (بدون آزمون) دوره کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی 1402 – نوبت پذیرش بهمن