آزمونسالتاريخ ثبت نامتاريخ برگزاري
دكتري تخصصي (Ph.D)98سه‌شنبه 97/09/06 تا دوشنبه 97/09/12جمعه 97/12/03
كارشناسي ارشد ناپيوسته98جمعه 97/09/16 تا يكشنبه 97/09/25 پنجشنبه 98/02/05 و

جمعه 98/02/06

سراسري98چهارشنبه 97/11/24 تا پنج‌شنبه 97/12/02 پنجشنبه 98/04/13 و

جمعه 98/04/14

کاردانی به کارشناسی98ثبت نام و انتخاب رشته در کلیه رشته های با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی سه شنبه 98/02/10 تا دوشنبه 98/02/16برگزاری آزمون برای رشته های امتحانی با آزمون جمعه 98/05/11
کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی98ثبت نام و انتخاب رشته در کلیه رشته های امتحانی با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی یکشنبه 98/02/22 تا شنبه 98/02/28برگزاری آزمون برای رشته های امتحانی با آزمون 98/05/11

منبع: سایت سازمان سنجش