برنامه‌زمان‌بندي آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398

طبق اطلاعیه سازمان سنجش آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398مطابق برنامه‌زمان‌بندي اعلام شده قبلي در روزهاي پنج‌شنبه 98/02/05 و جمعه 98/02/06 برگزار خواهد شد.