اواخر اردیبهشت: اعلام اسامی معرفی‌شدگان به مصاحبه آزمون دکتری

🔵 بیش از 91 هزار  نفر از مجازشدگان در آزمون دکتری،  برای مرحلۀ دوم  پذیرش ،شامل مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی ،انتخاب رشته کرده‌اند.

 

🔵اواخر اردیبهشت ماه اسامی معرفی شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحلۀ دوم؛ شامل مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی، اعلام خواهد شد.

 

🔵 نحوه مصاحبه علمی یا برگزاری آزمون تخصصی برای هر یک از موسسات از طریق درگاه اطلاع رسانی آن موسسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. در صورت تشخیص مؤسسه دانشگاهی مبنی بر برگزاری آزمون تخصصی برای ورود به مقطع دکتری آن موسسه، مواد آزمون و ضرایب امتحانی از طریق درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموز عالی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.