اطلاعیه فرهیختگان شریف – 1

اطلاع‌رسانی فرهیختگان شریف
نظر به اینکه انتخاب رشتۀ بدون آزمون سال 1398 از اواخر اسفند ماه سال 1397 آغاز شده است، برای نخستین بار نرم‌افزار جامع انتخاب رشتۀ فرهیختگان شریف-98 در خرداد ماه و متناسب‌سازی شده با کدرشته‌محل‌های صرفاً براساس سوابق تحصیلی عرضه می‌گردد.
خوشبختانه بنا به دفترچه راهنمای انتخاب رشتۀ موسوم به صرفا براساس سوابق تحصیلی سال 1398 هر داوطلب مجاز است که رشته‌محل‌ها را همزمان از هر پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فتی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر انتخاب کند. فرهیختگان شریف با خوشحالی عمیق و استقبال تام و تمام از تصمیم اخیر و گسترۀ امکانی بی‌سابقه و کم‌نظیری که این تصمیم برای بخش اعظم داوطلبان فراهم می‌کند سه تمهید مهم اندیشیده است که مجموعه قابلیت‌های ابزارهای مجازی تصمیم‌یار ما را در عالی ترین سطح مورد انتظار قاطبۀ مشاوران و کارشناسان آموزشی قرار می‌دهد. سطور آتی طرح کلی این ویژگی‌های به تازگی به کار بسته شده به اختصار معرفی می‌شوند:
1-امکان انتخاب همزمان از میان تمام گروه‌های آزمایشی فرصت مغتنمی است که با بهره‌گیری هوشمندانه از آن متقاضیان تحصیل در دانشگاه می‌توانند رشته‌های تحصیلی را متناسب با رغبت و ویژگی غالب شخصیتی خویش برگزینند. به دلیل فراهم شدن چنین امکانی که از لوازم اجتناب‌ناپذیر انتخاب رشتۀ عالمانه است فرهیختگان شریف برای نخستین بار امکان انتخاب رشته براساس نتایج آزمون رغبت‌سنج هالند را در نرم‌افزار فراهم کرده است. با بهره‌گیری از قابلیت مزبور امکان درج کد اختصاری یا همان ترتیب انواع شخصیتی داوطلب در فیلدهای تعبیه شده در نرم‌افزار مهیا می‌شود و در مرحلۀ بعد رشته‌های هر یک از گروه‌های آزمایشی پنجگانه بر حسب میزان انطباق کد اختصاری‌شان با کد اختصاری داوطلب در ستون‌های انطباق زیاد، متوسط و کم ارائه می‌گردند.
2-در نرم‌افزار از طریق شیوۀ انتخاب رشتۀ تمام‌اولویتی امکان مناسبی تمهید شده است که با کاربست آن کاربر می‌تواند 12 رشتۀ مطلوب خویش را نه صرفاً از یک گروه آزمایشی که از گروه‌های آزمایشی گوناگون در ردیف‌های اولویتی جداگانه درج کند. برای نمونه، ممکن است اولین اولویت رشته‌ای داوطلب مهندسی برق از گروه ریاضی و دومین اولویت رشته‌ای وی زیست‌شناسی از گروه تجربی باشد. در قابلیت/ویژگی تمهید‌شده در برنامه نیز درج همین ترتیب در یک پنجره واحد امکان‌پذیر شده است. در عین حال داوطلب می‌تواند 12 اولویت شهری خود را درج کند. در الگوریتم اولولیت‌یابی این ترجیحات کلی به ترجیحات جزئی نگاشته می‌شود. به دیگر بیان، در خروجی پیشنهادی رشته‌محل‌ها بر حسب ترکیب تناسب‌یافتۀ اولویت‌های شهری و رشته‌ای داوطلب مرتب‌سازی می‌شوند.
دو ویژگی ذکر شده که ابزارهایی مهم و متناسب با نیازهای بومی هستند بر کارایی و سودمندی دستیار مجازی انتخاب رشتۀ فرهیختگان شریف می‌افزایند و شرایط کافی را برای ارتقای کیفی و بسط هوشمندی در مهم‌ترین فرایند تصمیم‌گیری تحصیلی را به دست می‌دهند.
3- نرم افزار جدید «سنجش رغبت تحصیلی دانشگاهی فرهیختگان شریف» امکان اجرا و مشاهدۀ نتایج سه نوع آزمون استاندارد برای احراز انواع شخصیتی متقاضی در چهارچوب نظریه شخصیت‌های شش‌گانۀ هالند را فراهم کرده است. افزون بر این، آزمون دیگری ویژۀ تعیین حوزۀ شغلی مورد علاقه در نرم افزار مزبور تمهید شده است که می تواند در فرایند انتخاب زمینۀ تحصیلی و شغلی کارگشا و راهگشا باشد. این آزمون‌های چهارگانه و گزارش‌هایی که مبتنی بر نتایج آزمون به طور خودکار در نرم‌افزار تولید می‌شوند گام اول در پروژۀ بزرگ آزمون‌های جامع مشاورۀ تحصیلی هستند که قابلیت‌های آن حتی از این نیز افزون‌تر خواهد بود. به منظور گسترش امکان استفاده از این نرم افزار جدید سه مزیت برای کسانی که نرم افزار انتخاب رشتۀ فرهیختگان شریف را تهیه کرده‌اند در نظر گرفته شده است:
1️⃣-قیمت پایه نرم‌افزار بسیار مناسب و متناسب با آمادگی مخاطب تعیین شده است.
2️⃣ خریداران نسخه 98 نرم افزار از 30 درصد تخفیف در خرید نسخه 300 آزمونی نرم افزار جدید سنجش رغبت تحصیلی بهره مند می‌شوند.
3️⃣ویرایش‌های بعدی نرم‌افزار تا سقف 5 آزمون یا امکان دیگر که احتمالاً ظرف یک سال آتی در نرم افزار افزوده می‌شوند برای خریداران رایگان خواهد بود.
از نظر دور ندارید که نرم‌افزار سنجش رغبت تحصیلی دانشگاهی تا پایان سقف اجرای آزمون‌ها- که بر حسب نوع محصول انتخابی یکی از موارد (5، 30، 80، 150، 200، 300، 500) خواهد بود- قابلیت کارایی در طول سال تحصیلی دارد.