رتبه دانشگاه های کشور

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

رتبه کل نام دانشگاه
1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
5 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
7 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
8 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
16-20 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
21-30 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
21-31 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
21-32 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
21-33 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
21-34 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
21-35 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
21-36 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
21-37 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
21-38 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
21-39 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

برچسب ها: