بر اساس رتبه بندی اعلام شده (1394- 1395) از سوی پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) 10 دانشگاه جامع برتر کشور از قرار زیر هستند:

ردیف نام دانشگاه
1 دانشگاه  تهران
2 دانشگاه  تربیت مدرس
3 دانشگاه شیراز
4 دانشگاه فردوسی مشهد
5 دانشگاه تبریز
6 دانشگاه شهید بهشتی
7 دانشگاه اصفهان
8 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
9 دانشگاه بوعلی سینا
10 دانشگاه کاشان