دانشگاه‌های کشور بر اساس آخرین رتبه بندی سایماگو ۲۰۱۹

ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی
1 دانشگاه علوم پزشکی تهران 387
2 دانشگاه تهران 476
3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 569
4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 582
5 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 594
6 دانشگاه تربیت مدرس 602
7 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 612
8 دانشگاه صنعتی شریف 620
8 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 620
9 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 628
10 دانشگاه صنعتی اصفهان 634
11 دانشگاه امام حسین 639
12 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 648
13 دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی 651
14 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 656
15 موسسه پاستور ایران 667
15 دانشگاه علم و صنعت ایران 667
16 دانشگاه علوم پزشکی ایران 668
16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 668
16 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 668
17 مرکز تحقیقات ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی 671
18 مرکز علمی آموزش و پرورش، فرهنگ و تحقیقات 672
19 دانشگاه تبریز 675
19 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 675
20 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 676
21 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 677
21 دانشگاه فردوسی مشهد 677
22 دانشگاه شیراز 678
23 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 682
24 دانشگاه یاسوج 688
25 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 689
26 دانشگاه علوم پزشکی ایلام 697
27 موسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی 702
28 دانشگاه شهید بهشتی 706
28 بیمارستان مرکز پزشکی کودکان 706
29 موسسه تحقيقات علوم پايه 707
30 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 708
30 موسسه مطالعات پیشرفته علوم پایه 708
31 دانشگاه علوم پزشکی آجا 709
32 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 710
33 بیمارستان شریعتی 711
34 دانشگاه اصفهان 712
34 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 712
35 دانشگاه قم 715
36 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 716
36 دانشگاه علوم پزشکی قم 716
37 وزارت بهداشت و آموزش پزشکی 717
37 دانشگاه آزاد اسلامی، خمینیخواه 717
37 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان 717
38 موسسه علوم و فناوری رنگ 718
39 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 719
40 دانشگاه پیام نور 720
41 دانشگاه بین المللی امام خمینی 721
41 بیمارستان سینا 721
42 دانشگاه رازی 722
43 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 723
44 دانشگاه شاهد 724
44 دانشگاه کاشان 724
45 دانشگاه گیلان 726
46 بیمارستان فارابی 727
47 دانشگاه زنجان 730
48 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 731
49 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 732
50 دانشگاه علوم پزشکی گیلان 733
50 دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان 733
50 مؤسسه پلیمر و پتروشیمی ایران 733
51 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 734
51 دانشگاه آزاد اسلامی، تبريز 734
51 موسسه تحقیقات صنعت نفت تهران 734
52 بیمارستان امام خمینی 735
52 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد 735
53 مرکز تحقیقات مواد و انرژی 737
53 دانشگاه ارومیه 737
54 دانشگاه صنعتی شریف 738
54 دانشگاه مازندران 738
54 دانشگاه خوارزمی 738
55 دانشگاه علوم پزشکی بابل 740
56 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 741
56 دانشگاه کردستان، سنندج 741
57 دانشگاه مرغه 742
58 دانشگاه علوم پزشکی فسا 743
58 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 743
58 دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه 743
58 دانشگاه آزاد اسلامی، رشت 743
59 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 744
59 دانشگاه بوعلی سینا 744
59 دانشگاه الزهرا 744
60 دانشگاه علوم پزشکی اراک 745
60 دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر 745
60 دانشگاه شهید چمران 745
60 دانشگاه شهرکرد 745
60 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 745
61 دانشگاه علوم پزشکی زابل 746
62 دانشگاه محقق اردبیلی 747
63 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 748
64 مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی 749
65 دانشگاه سمنان 750
66 دانشگاه شهید باهنر کرمان 751
67 دانشگاه صنعتی ارومیه 754
68 دانشگاه صنعت نفت 756
69 دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج 757
70 دانشگاه آزاد اسلامی اراک 758
71 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 759
71 دانشگاه صنعتی سهند 759
72 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 761
72 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 761
73 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری 763
74 دانشگاه یزد 764
75 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 765
75 دانشگاه حکیم سبزواری 765
76 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 766
77 دانشگاه لرستان 767
78 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 768
79 دانشگاه آزاد اسلامی کرج 769
80 دانشگاه زابل 770
81 دانشگاه آزاد اسلامی، یزد 771
81 دانشگاه صنعتی شیراز 771
82 دانشگاه بیرجند 772
83 دانشگاه صنعتی ملک استارت 773
84 دانشگاه ایلام 777
85 دانشگاه صنعتی شاهرود 779
86 دانشگاه علوم پزشکی مهران 780
86 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شمال تهران 780
87 دانشگاه شهید رجایی آموزش و پرورش 783
87 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 783
87 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران 783
88 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 785
89 دانشگاه خلیج فارس 786
89 دانشگاه علامه طباطبایی 786
89 دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار 786
90 دانشگاه سیستان و بلوچستان 789
90 دانشگاه آزاد اسلامی، همدان 789
91 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 790
91 دانشگاه علامه طباطبایی 790
92 دانشگاه علوم پزشكي دامغان 791
93 دانشگاه گلستان 792
94 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 794
95 دانشگاه اراک 795
96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان 796
97 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 798
98 دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه 803
99 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 806
100 دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت 822