دانشگاه‌های برتر ایران بر حسب رتبه‌بندی جهانی کیو.اس-2019 (QS)

زمینه موضوعی نام دانشگاه رتبه
مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف 251-300
دانشگاه تهران 251-300
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 451-500
دانشگاه شیراز 451-500
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 251-300
 دانشگاه تهران 251-300
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 301-350
دانشگاه صنعتی اصفهان 351-400
دانشگاه شیراز 351-400
 دانشگاه علم و صنعت 401-450
کشاورزی و جنگلداری دانشگاه تهران 201-250
دانشگاه صنعتی اصفهان 251-300
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 301-350
دانشگاه تهران 401-450
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 451-500
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 151-200
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شیمی  دانشگاه صنعتی شریف 401-450
دانشگاه تهران 401-451
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 551-600
علوم کامپیوتر  دانشگاه صنعتی شریف 301-350
دانشگاه تهران 451-500
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 551-600
مهندسی عمران و سازه  دانشگاه صنعتی شریف 151-200
جغرافیا دانشگاه تهران
زبان‌شناسی دانشگاه تهران 251-300
فیزیک و علوم نجوم  دانشگاه صنعتی شریف 451-500
ریاضیات  دانشگاه صنعتی شریف 301-350
دانشگاه تهران 301-350
آمار  دانشگاه صنعتی شریف 151-200
معماری و محیط انسان ساز دانشگاه تهران
علم مواد  دانشگاه صنعتی شریف 251-300
دانشگاه تهران 251-300
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 351-400
 دانشگاه علم و صنعت 351-400