رتبه‌بندی دانشگاه های جامع ایران از سوی موسسه استنادی پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) اعلام شد. این رتبه بندی در بازه زمانی 1400 -1401 انجام پذیرفته است:

رتبه دانشگاه های جامع کشور در سال 1400 - 1401 بر اساس رتبه بندی ISC
رتبه دانشگاه های جامع کشور در سال 1400 - 1401 بر اساس رتبه بندی ISC- جدول شماره 2