نمودار پرپرظرفیت ترین رشته های گروه ریاضی در انتخاب رشته سراسری سال 1402 را در زیر مشاهده می کنید:

نمودار پرظرفیت ترین رشته های گروه ریاضی در کنکور 1402