دوره‌ی کارشناسی رشته‌ی بیم‌‌سنجی برای نخستین بار در انتخاب رشته‌ی کنکور سراسری  1401 ارایه شده بود. چارت درسی یا عناوین واحدهای درسی این رشته- که در سال 1401-1402 در دانشگاه شهید بهشتی ارایه شده است از قرار زیر هستند:

برخی از دروس پایه: ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲، آمار و احتمال مقدماتی، ریاضیات مالی مقدماتی، معادلات ديفرانسيل، مبانی ریسک و بیمه، مبانی اقتصاد، اصول حسابداری.

برخی از دروس تخصصی: جبر خطی، احتمال ۱، احتمال ۲، روش‌های آماری، آنالیز ریاضی ۱، آمار ریاضی، محاسبات آماری ۱، مدل‌های آماری ۱، مدل‌های آماری ۲، تحلیل‌های چند متغیره آماری، فرآیندهای تصادفی ۱، سری‌های زمانی ۱، ریاضیات بیمه‌های زندگی مقدماتی، ریاضیات بیمه‌های زندگی پیشرفته، آشنایی با سیستم‌های بازنشستگی، آشنایی با مدل‌های زبان، محاسبات آماری ۲، مدیریت ریسک ابزارها و روش‌ها، ریاضیات بیمه‌های غیرزندگی، روش‌های محاسبه ذخایر خسارت، آشنایی با بیمه‌های اتکایی، زبان تخصصی، حسابداری بیمه، بهینه‌سازی، محاسبات بیمه‌ای، کارآموزی در مؤسسات بیمه‌ای و مالی.

برخی از دروس اختیاری: آشنایی با آمار رسمی، مدل‌های بقاء، فرآیندهای تصادفی ۲، سری‌های زمانی ۲، کنترل کیفیت آماری، داده‌کاوی، حسابان تصادفی،  آشنایی با نظریه قابلیت، اعتماد.