چارت درسی یا عناوین درسی رشته فناروی اطلاعات سلامت به شرح زیر است:

عنوان درس
فیزیولوژی
آناتومی
اصطلاحات پزشکی
عوامل بیماریزا و بیماریهای عفونی
بیماری شناسی اختصاصی (1)
ریاضیات
مبانی اپیدمیولوژی
شاخصها و تحلیل داده های بهداشتی
مدیریت اطلاعات سلامت (1)
مدیریت اطلاعات سلامت (2)
مدیریت فن آوری در حوزه سلامت
سیستمهای رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی(1)
سیستمهای رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی(2)
زبان اختصاصی IT) 1)
زبان اختصاصی IT ) 2)
آشنایی با سیستم های عامل و برنامه های کاربردی
ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر
اصول مدیریت
اصول مدیریت فردی و محیط کار
داروشناسی
آمار حیاتی توصیفی
آمار حیاتی استنباطی
روش تحقیق
بیماری شناسی اختصاصی (2)
بیماری شناسی اختصاصی (3)
شبکه کامپیوتر . امنیت سیستم ها
فن آوری اطلاعات سلامت (1)
فن آوری اطلاعات سلامت (2)
فن آوری اطلاعات سلامت (3)
زبان اختصاصی HIM ) 1)
زبان اختصاصی HIM ) 2)
بیمه و نظامهای پرداخت در نظام سلامت
مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت
مدیریت اطلاعات سلامت در بحران
سیستم های طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بین المللی
کدگذاری مرگ و میرها
کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت
پرونده الکنرونیک سلامت
پروژه تحقیق
مدیریت بخش فن آوری اطلاعات سلامت
انفورماتیک سلامت (1)
انفورماتیک سلامت (2)
کمک های اولیه
مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت
آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران
کارآموزی در عرصه 1
کارآموزی در عرصه 2
کارآموزی در عرصه 3
کارآموزی در عرصه 4