بنا به رتبه‌بندی ارائه‌شده در شبکه اطلاعات مشاغل توانایی شناختی استدلال قیاسی در ده شغل زیر به ترتیب بیشترین اهمیت را دارد:
1- عصب‌روانشناسی (نوروسایکولوژی)
2- قضاوت
3- پزشکی -تخصص بیهوشی
4- عصب‌شناسی
5-مراقبت پرواز
6- جراحی
7- تخصص آلرژی و ایمنی‌شناسی
8- اپیدومولوژی
9- پزشک متخصص اورولوژی
10- مدیران مراکز آموزشی- ابتدایی و متوسطه