رشته اقیانوس شناسی یاOceanography

عناوین درسی رشته اقیانوس شناسی

فهرست دروس، عناوین درسی یا چارت درسی رشته کارشناسی اقیانوس شناسی به شرح زیر است:

اقیانوس شناسی:

برخی از دروس پایه: ریاضی، شیمی عمومی و آزمایشگاه شیمی عمومی، مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی، زمین‌شناسی عمومی، فیزیک پایه، زیست‌شناسی عمومی.

برخی از دروس اصلی و  دروس تخصصی:، مبانی فیزیک دریا، مبانی شیمی دریا، مبانی زیست دریا (جانوران دریایی)، مبانی زیست دریا (گیاهان دریایی)، مبانی زمین‌شناسی فیزیکی دریا، هواشناسی عمومی، هواشناسی دریایی، ابزار شناسی و عملیات میدانی در دریا، اصول ناوبری و ایمنی در دریا، مبانی اکولوژی دریایی، آشنایی با ویژگی‌های زیستی آب‌های ایران، دور سنجی و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی، حقوق دریاها (تقسیم‌بندی مناطق دریایی)، آلاینده‌های دریایی و روش‌های کنترل آن، رسوب‌شناسی، محیط‌زیست سواحل، اقتصاد، تجزیه‌وتحلیل داده‌های اقیانوسی.

برخی از دروس تخصصی اقیانوس‌شناسی-فیزیک دریا: مبانی دینامیک اقیانوس‌ها، معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن، مکانیک سیالات، فرآیندهای ساحلی و منصب، تئوری امواج و جزر و مد، روش‌های عددی و مدل‌سازی.

برخی از دروس تخصصی اقیانوس‌شناسی- زیست دریا:  بیوشیمی، ژنتیک آبزیان، فیزیولوژی آبزیان دریا، میکروبیولوژی آبزیان دریا، میکروبیولوژی دریا، بیوتکنولوژی و اصلاح نژاد آبزیان.

برخی از دروس تخصصی اقیانوس‌شناسی- شیمی دریا: شیمی آلی دریا، شیمی معدنی دریا، شیمی تجزیه دریا، بیوشیمی، ژئوشیمی دریا.

برخی از دروس تخصصی اقیانوس‌شناسی- زمین‌شناسی دریا: ژئوفیزیک دریایی، محیط‌های رسوبی، ژئومورفولوژی سواحل، زمین‌شناسی ساختمانی، فرسایش و انتقال رسوب.