بر اساس رتبه بندی تایمز 2022 رتبۀ دانشگاه‌های ایران به شرح زیر است:

نام دانشگاه                             رتبه
1-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400
1-دانشگاه علوم پزشکی کردستان 351-400
1-دانشگاه علوم پزشکی مازندران 351-400
2-دانشگاه صنعتی شریف تهران 401-500
3-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 501-600
3-دانشگاه صنعتی امیر کبیر 501-600
3-دانشگاه علوم پزشکی ایران 501-600
3-دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 501-600
3-دانشگاه محقق اردبیلی 501-600
4-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 501-600
4-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 501-600
4-دانشگاه علم و صنعت ایران 501-600
4-دانشگاه کاشان 501-600
4-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 501-600
4-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 501-600
4-دانشگاه کردستان 501-600
4-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 501-600
4-دانشگاه صنعتی سهند 501-600
4-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 501-600
4-دانشگاه صنعتی شیراز 501-600
4-دانشگاه تبریز 501-600
4-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 501-600
4-دانشگاه علوم پزشکی تهران 501-600
5-دانشگاه مراغه 801-1000
5-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 801-1000
5-دانشگاه صنعتی اصفهان 801-1000
5-دانشگاه شهید بهشتی تهران 801-1000
5-دانشگاه شیراز 801-1000
5-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 801-1000
5-دانشگاه تهران 801-1000
5-دانشگاه یاسوج 801-1000
6-دانشگاه فردوسی مشهد 1001-1200
6-دانشگاه گیلان 1001-1200
6-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران 1001-1200
6-دانشگاه لرستان 1001-1200
6-دانشگاه مازندران 1001-1200
6-دانشگاه سمنان 1001-1200
6-دانشگاه شهید چمران اهواز 1001-1200
6-دانشگاه شهرکرد 1001-1200
6-دانشگاه صنعتی شاهرود 1001-1200
6-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی 1001-1200
6-دانشگاه ارومیه 1001-1200
6-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1001-1200
7-دانشگاه خلیج فارس 1201+
7-دانشگاه الزهرا تهران 1201+
7-دانشگاه اراک 1201+
7-دانشگاه بیرجند 1201+
7-دانشگاه بوعلی سینا همدان 1201+
7-دانشگاه دامغان 1201+
7-دانشگاه حکیم سبزواری 1201+
7-دانشگاه خوارزمی 1201+
7-دانشگاه رازی کرمانشاه 1201+
7-دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1201+
7-دانشگاه شاهد تهران 1201+
7-دانشگاه شهید باهنر کرمان 1201+
7-دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی 1201+
7-دانشگاه سیستان و بلوچستان 1201+
7-دانشگاه یزد 1201+